Výsledky prieskumu: Čo považujeme za hlavné ekologické problémy Slovenska a čo sme ochotní zmeniť?

V čom vidíte hlavné ekologické problémy Slovenska, ako vnímate záujem ľudí o ekológiu a ochranu životného prostredia, čo ste ochotný zmeniť a čo sa vám už podarilo? Toto sú hlavné otázky prieskumu, ktorý sme realizovali medzi našimi čitateľmi v priebehu mesiacov jún a júl (15.6.-15.7.2021). Do prieskumu sa zapojilo 691 respondentov z rôznych vekových kategórií, z ktorých mala najväčšie zastúpenie kategória 27-35 rokov.

3 hlavné ekologické problémy Slovenska

Nadmerná produkcia odpadu
Odlesňovanie
Znečistenie vodných tokov

Pri otázke „V čom vidíte hlavné ekologické problémy Slovenska?“ mohli respondenti označiť 3 odpovede. Za hlavný ekologický problém, s ktorým na Slovensku zápasíme, označilo 476 respondentov nadmernú produkciu odpadu. Práve podľa aktuálnych dát za rok 2020, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, slovenské domácnosti vyprodukovali za minulý rok 2,43 mil. ton komunálneho odpadu. Každý z nás vyprodukoval v priemere 446 kg komunálneho odpadu. Je to o 53 kg viac ako je priemerná ročná hodnota vyprodukovaného odpadu za predošlých päť rokov (2015 – 2019).

Za v poradí druhý ekologický problém Slovenska označilo 398 respondentov odlesňovanie311 respondentov sa zhodlo na znečistení vodných tokov ako na treťom ekologickom probléme Slovenska. Znečistenie vodných tokov navyše súvisí aj s nadmernou produkciou odpadu, ktorý sa z divokých skládok dostáva do našich riek a vodných nádrží. 

Medzi ďalšie najčastejšie označované odpovede patril úbytok biotopov, vytváranie nelegálnych skládok, plytvanie potravinami, znehodnocovanie pôdy, staré environmentálne záťaže a neekologické poľnohospodárstvo.

Čo sme ochotní spraviť pre zlepšenie situácie?

Nakupovať v bezobalových obchodoch, uprednostňovať voľné potraviny
Prejsť v domácnosti na obnoviteľné zdroje energie
Obmedziť konzumáciu mäsa alebo mäsitú stravu úplne vylúčiť

V rámci prieskumu mali respondenti možnosť vybrať viacero odpovedí aj na otázku, čo sú ochotní spraviť či zmeniť v rámci svojho života, nákupných zvyklostí, fungovaní domácnosti pre zníženie dopadu ich života na stav životného prostredia. Produkcia odpadu úzko súvisí s obalmi, v ktorých sú výrobky, ktoré nakupujeme, zabalené. Až 504 respondentov je ochotných nasmerovať svoje nákupy do bezobalových obchodov, či uprednostňovať voľné potraviny a výrobky, 421 respondentov je ochotných prejsť na obnoviteľné zdroje energie378 respondentov je ochotných obmedziť konzumáciu mäsa, prípadne mäsitú stravu zo svojho jedálnička úplne vylúčiť.

Medzi ďalšie najčastejšie odpovede patrilo aj obmedzovanie využívania osobných áut, leteckej prepravy, uprednostňovanie lokálnych potravín, či záujem o ekologické stavby.

Čo sa nám už podarilo zmeniť?

Triedim odpad
Čistím prírodu od odpadkov
Obmedzujem leteckú prepravu

Jedna z otázok prieskumu sa týkala aj zvyklostí, ktoré naši respondenti na ceste k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu vo svojich životoch už zmenili. Respondenti mohli opäť uviesť viacero možností a 635 respondentov uviedlo odpoveď Triedim odpad za možnosť číslo jedna, ktorú vo svojich domácnostiach vykonávajú a 401 respondentov čistí prírodu a svoje okolie od odpadkov. Na obmedzovaní leteckej prepravy sa zhodlo 329 respondentov. V článku The Guardian sa environmentálny novinár Daniel Masoliver pýtal 5 vedcov, ktorí roky študujú zmenu klímy, aký majú životný štýl, aby znížili dopad svojho života na našu planétu. Oslovení vedci sa s istotou tiež zhodli v bode o lietaní. Lietadlá sú v skutočnosti dopravným prostriedkom, ktorý má najväčší vplyv na životné prostredie v prepočte na jedného cestujúceho.

Medzi ďalšie najčastejšie odpovede patrilo nosenie vlastnej nákupnej tašky, vlastnej fľaše na vodu, nakupovanie v bezobalových obchodoch, vylúčenie mäsa z jedálnička, minimalizovanie impulzívnych nákupov, nákupy z druhej ruky, vylúčenie nákupov jednorazových produktov a uprednostňovanie lokálnych výrobkov.

Ako vnímame záujem ľudí o ekológiu?

Silný 7%
Priemerný 32%
Slabý 61%

V rámci prieskumu hodnotili respondenti aj záujem ľudí o ekológiu a ochranu životného prostredia zo svojho pohľadu. Ako silný ho vníma len 48 respondentov a ako priemerný 221 respondentov. Najviac respondentov a to 422 označilo záujem ľudí o ekológiu za slabý.

Podľa výsledkov prieskumu sa hlavný ekologický problém Slovenska týka odpadu a jeho produkcie. Uvedomujeme si, že produkcia odpadu je u nás vysoká, sme ochotní to zmeniť a nakupovať v bezobalových obchodoch a uprednostňovať voľné potraviny, vzniknutý odpad triediť, no záujem ostatných ľudí o ekológiu vnímame ako slabý.

Respondenti boli v rámci prieskumu rozdelení do 6 vekových kategórií a rozdiel v odpovediach na základe veku možno vidieť v otázke hlavných ekologických problémoch. Kým 5 vekových kategórií sa zhodlo na výsledných ekologických problémoch, v kategórii 45-55 rokov sa dostalo na prvé miesto odlesňovanie, druhé miesto produkcia odpadu a tretie miesto znečistenie vodných tokov.