Množstvo komunálneho odpadu na Slovensku rástlo aj v roku 2020. Dobrou správou je zvýšená miera recyklácie

Slovenské domácnosti v roku 2020 zvýšili objem vyprodukovaného komunálneho odpadu, dobrou správou je, že podiel recyklovaného odpadu poskočil na 44 %. Prvýkrát v histórii skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu (48 %).

Každý z nás vyprodukoval v roku 2020 v priemere 446 kg komunálneho odpadu. Je to o 53 kg viac ako je priemerná ročná hodnota vyprodukovaného odpadu za predošlých päť rokov (2015 – 2019). Celkovo tak domácnosti SR vyprodukovali za minulý rok 2,43 mil. ton komunálneho odpadu. Vyplýva to z dát o komunálnom odpade v roku 2020, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Z regionálneho hľadiska sa najviac odpadu – viac ako 500 kg na jedného obyvateľa za rok – vyprodukovalo v troch krajoch západného Slovenska a to v Trnavskom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Naopak, najmenej odpadu vygenerovali obyvatelia v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. V týchto regiónoch množstvo odpadu na obyvateľa nepresiahlo 400 kg. V Prešovskom kraji vyprodukuje jeden človek v priemere o dve tretiny menej odpadu ako v Trnavskom kraji.

Skládkovanie prvýkrát pod úrovňou 50 %

Dlhodobým environmentálnym problémom Slovenska je vysoká miera skládkovania. V roku 2020 prvýkrát v histórii SR však na skládkach skončila menej ako polovica vyprodukovaného komunálneho odpadu, len 48 %. Nepriaznivá situácia sa posledné roky zlepšuje, ešte pred piatimi rokmi na skládky putovalo až 69 % komunálneho odpadu.

Situácia v jednotlivých regiónoch sa však líši. Celkovo v šiestich z ôsmich krajov Slovenska ešte stále prevažuje skládkovanie odpadu nad spaľovaním a recyklovaním. V dvoch krajoch je situácia výrazne priaznivejšia – v Bratislavskom kraji sa na skládky dostane len štvrtina a v Košickom tretina odpadu. Dôvodom je skutočnosť, že v týchto dvoch regiónoch sa okrem recyklácie odpad zhodnocuje spaľovaním. V Bratislavskom kraji sa spaľuje (energeticky zhodnocuje) takmer 30 % odpadu a v Košickom kraji 27 %. Celkovo však na celoslovenskej úrovni zatiaľ energeticky zhodnocujeme (v spaľovniach premieňame odpad na teplo alebo elektrinu) len 8 % odpadu.

Pozitívny trend môžeme sledovať aj v recyklovaní. Miera recyklácie komunálneho odpadu vrátane kompostovania sa v posledných rokoch významne zvyšuje. V roku 2020 bolo zrecyklovaných 44 % odpadov, kým pred piatimi rokmi to bolo len necelých 15 %. Najviac odpadu recykloval vlani Trnavský kraj (47,2 %) a najmenej Košický kraj (39,4 %).

Vytriedili sme len necelú tretinu komunálneho odpadu

Okrem nakladania s komunálnym odpadom sa sleduje aj jeho zloženie. Z hľadiska zloženia bol najviac zastúpeným druhom zmesový odpad, ktorý tvoril až 47 % z celkového komunálneho odpadu.

Na Slovensku sa však postupne zvyšuje miera vytriedeného odpadu, vlani podiel vytriedených zložiek dosiahol 29 %, pričom ešte pred desiatimi rokmi sa pohyboval len okolo 7 %,“ uviedla Libuša Kolesárová, riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR.

V triedenom komunálnom odpade sú najviac zastúpené vytriedené kovy (z kontajnerov aj zberných dvorov obcí a miest), ďalej papier, sklo a plasty. Z údajov zistených za rok 2020 vyplýva, že viac ako polovicu (54,4 %) z celkového vytriedeného odpadu v tonách predstavujú kovy a obaly z kovov, podiel odpadu z papiera je 14,4 %, zo skla 11,2 % a z plastov 9,8 %.


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.