Prešov: Cieľom mesta je vytvárať pre svojich obyvateľov vhodné podmienky alternatívne pre jazdu osobným autom

V rámci žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu cyklistickej infraštruktúry mesto Prešov podalo dva projekty. S oboma uspelo.

Mesto Prešov sa v septembri minulého roku zapojilo do výzvy Ministerstva dopravy SR (MD SR) a podalo dve žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na cykloprojekty. Išlo o projekt Cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom“ a „Cyklochodník pri Prešovskej univerzite s napojením na cyklolávku“. Ministerstvo dopravy SR prostredníctvom svojej tlačovej konferencie zverejnilo informáciu, že mesto Prešov v oboch prípadoch uspelo. V najbližších dňoch teda očakávame aj formálne rozhodnutie o schválení týchto žiadostí.

Projekt Cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom“ je návrh cyklistického chodníka so začiatkom na ul. Pod Hrádkom (oproti novému parkovisku) a ukončením na styku s cestou III/3440, resp. s napojením na už dobudovaný prvý úsek cykloželezničky Prešov-Zlatá baňa. Dĺžka trasy je 1,232 km a celkové požadované náklady na tento projekt predstavujú 384 412,922 € s DPH.

V prípade projektu „Cyklochodník pri Prešovskej univerzite s napojením na cyklolávku“ ide o refundáciu nákladov na už zrealizovaný chodník pre peších a cyklistov, ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Prešov, v jeho intraviláne – urbanizovanom území mesta. Cyklochodník je vedený okolo športového areálu Prešovskej univerzity, pričom na začiatku sa odpája od existujúcej cestnej komunikácie (ulica Kúpeľná). Súčasťou prepojenia tohto novovybudovaného cyklochodníka na cyklotrasu pozdĺž rieky Torysa (Eurovelo11) je mostný objekt (lávka) situovaný ponad rieku Torysa, ktorý spája cyklochodníky na oboch jej brehoch. Predmetom tohto projektu sú dve časti stavby, a to chodník pre peších a cyklistov a realizácia s tým súvisiaceho verejného osvetlenia cyklochodníka. Dĺžka budovaných cyklistických trás je 0,281563 km a celkové požadované náklady na tento projekt predstavujú 121 070,64 € s DPH.

Od realizácie týchto projektov a rozšírenia cyklistickej infraštruktúry v meste Prešov sa očakáva aj komfortnejšie a bezpečnejšie napojenie na cykloželezničku, ktorou sa dopravujú obyvatelia okolitých obcí do Prešova za prácou. Cieľom mesta je podporovať udržateľnosť a vytvárať pre svojich obyvateľov vhodné podmienky alternatívne pre jazdu osobným autom, ktorou môže byť práve aj jazda na bicykli.

Zdroj: Mesto Prešov