Zelená linka pomáha v boji proti nelegálnym skládkam aj tyranom zvierat. Ročne prijme tisícky podaní od občanov

V roku 2020 vytvorilo Ministerstvo životného prostredia Zelenú linku, ktorej úlohou je poskytovať informácie občanom a riešiť podnety týkajúce sa ochrany životného prostredia a protiprávnej činnosti vrátane podnetov proti ochrane zvierat. 

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli nielen Svetový deň životného prostredia, ale aj tretí rok fungovania Zelenej linky. Za toto obdobie prijal tím Zelenej linky takmer 6300 podaní od občanov (len v prvom roku to bolo 2500 podaní), pričom ukončených bolo približne 70 % z nich.

V auguste 2021 sa súčasťou tímu Zelenej linky stala aj iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorej linka bezplatného právneho poradenstva zanikla a podnety proti ochrane zvierat je možné nahlasovať na kontakty Zelenej linky. Podnetov k podozreniu z Týrania zvierat či Zanedbávaniu starostlivosti o zvieratá sa týkalo v roku 2022 až 253 podnetov.

„Ľudia sa stále obracajú aj na nás, väčšinou prostredníctvom správ na sociálnych sieťach, no nie je v našich silách vždy rýchlo odpovedať, i napriek našej najväčšej snahe. Preto je skvelé, že právnici Zvieracieho ombudsmana sú súčasťou tímu Zelenej linky. Sme vďační, že na Slovensku máme možnosť nahlasovať nielen podozrenia týkajúce sa zanedbanej starostlivosti o zvieratá, ale všetky podozrenia ilegálnej činnosti s negatívnym dopadom na životné prostredie. Vnímame, že ľuďom nie je ľahostajné takéto správanie a využívajú možnosť, že sa môžu poradiť alebo požiadať o právne riešenie. A to bezplatne,” hodnotí pozitívne fungovanie Zelenej linky iniciatíva.

Zelená linka v číslach

Výsledky linky sú skutočne markantné. Za tri roky existencie prijala Zelená linka 3209 podnetov a 3088 žiadostí o informácie. Medzi najčastejšie podnety patria podozrenia na nezákonne uložený odpad, nezákonný výrub drevín, zanedbanú starostlivosť o domáce zvieratá a nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp do životného prostredia.

Vďaka zapojeniu Zelenej linky bolo:

  • odstránených 181 nelegálnych skládok: Takéto skládky predstavujú vážne ohrozenie životného prostredia a ich odstraňovanie prispieva k jeho ochrane. Zelená linka spolupracuje aj s aplikáciou TrashOut, prostredníctvom ktorej bolo na príslušné orgány starostlivosti o životné prostredie pracovníkmi Zelenej linky odstúpených 2532 oznámení o nezákonne umiestnenom odpade.
  • vyriešených 74 podnetov ohľadom podozrenia na nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp.
  • vyriešených 221 podnetov týkajúcich sa podozrenia na nelegálny výrub drevín
  • úspešne vyriešených 221 podnetov súvisiacich s nelegálnym výrubom drevín.

Významné podnety za rok 2022/23

Odstránenie nelegálnej skládky z chráneného územia: Veľkú kopu pneumatík na Zelenú linku nahlásila obyvateľka Malaciek. Nie lenže ich niekto neodovzdal na likvidáciu, ale rozhodol sa ich vyhodiť na územie s tretím stupňom ochrany, do chráneného areálu Šranecké piesky. Podnet sme nahlásili na príslušný okresný úrad a jeho pracovníci a pracovníčky sa postarali o promptné odstránenie tohto nelegálne uloženého odpadu.

Ochrana zvierat: V spolupráci s Regionálnym veterinárnym a potravinovým úradom sa napríklad podarilo zachrániť dvoch psíkov z bytu ich majiteľky, ktorá po niekoľkotýždňovej hospitalizácii v nemocnici zomrela a psy zostali v byte uväznené bez akejkoľvek starostlivosti. Šťastného konca sa tiež vďaka Zelenej linke dočkala fenka z Púchova, ktorú inšpektori RVPS odobrali z nevhodných podmienok, kde prežívala svoj život na 1,5 metrovej reťazi bez venčenia a prístupu do koterca. Tieto prípady poukazujú na dôležitosť osvety o správnej starostlivosti o domáce zvieratá a ich ochranu.

Odhalenie nezákonných praktík firiem: Na Zelenú linku sa často obracajú občania, aby nahlásili podozrenie na nelegálne praktiky firiem najčastejšie v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia alebo manipuláciou s odpadmi.  Napríklad za tento rok na základe podnetov podaných na Zelenú linku inšpektori a inšpektorky SIŽP odhalili porušenia zákonov v troch väčších prevádzkach. Firma nachádzajúca sa v okresnom meste Trenčianskeho kraja vyvážala všetok vyprodukovaný odpad ako komunálny odpad, neviedla evidenciu odpadov a odovzdávala odpad fyzickým osobám bez riadneho povolenia.  Nelegálne nakladanie s nebezpečným odpadom bolo zistené vo firme sídliacej v meste v okrese Komárno. Na základe podnetu obyvateľky obce v okrese Komárno ohľadom silného chemického zápachu bola vykonaná mimoriadna kontrola v príslušnej priemyselnej prevádzke. Inšpekcia potvrdila nedodržiavanie podmienok integrovaného povolenia vydaného SIŽP a zistila zápach vo výrobných priestoroch aj vonkajšom areáli prevádzky. Prevádzkovateľovi boli uložené sankcie a nápravné opatrenia s cieľom minimalizovať zápach.

Toto je len zlomok z úspešne vyriešených podaní, čo prispieva k ochrane životného prostredia a zlepšeniu kvality života občanov. Stovky podnetov a žiadostí o informácie, ktoré Zelená linka prijala za posledné tri roky svedčia o dôležitosti a úspešnosti jej práce a spolupráce s občanmi a príslušnými orgánmi pri ochrane životného prostredia.

„Vytvorili sme si koncepciu verejnoprospešnej služby 21. storočia a naším cieľom je pomôcť občanom a zároveň životnému prostrediu v rýchlejšom a aktívnejšom prístupe k environmentálnym deliktom. Zelená linka sa stala aktivátorom pomoci a prepája jednotlivé orgány, komunikuje s občanmi, tretím sektorom (neziskovými organizáciami), odborníkmi a akademickou obcou. Snažíme sa na jednotlivé problémy prinášať aj kvalifikované návrhy riešení. Naša Zelená linka je aktívna aj na sociálnej sieti, prostredníctvom ktorej sa snažíme zvyšovať environmentálne povedomie občanov a venujeme sa témam, s ktorými sa na nás ľudia obracajú a sú aktuálne,” približuje fungovanie linky vedúca útvaru, právnička JUDr. Adriana Veselá.

Približne 70 % zo všetkých podaní bolo vďaka existencii Zelenej linky ukončených

„Vážime si, že i napriek tomu, že ochrane zvierat sa na Slovensku venuje stále veľmi málo pozornosti, ľudia, ktorým záleží na lepších podmienkach pre týrané a túlavé zvieratá majú možnosť sa obrátiť na náš tím odborníkov na Zelenej linke, ktorí ich presne vedia nasmerovať a konať,“ hovorí iniciatíva Zvierací ombudsman a dodáva: „Vďaka spolupráci Zelenej linky a občanov, ktorí adresujú svoj podnet dostali stovky zvierat šancu na nový, krajší život. A to nie je málo. Samotný vysoký počet prijatých podnetov v tejto oblasti je len dôkazom toho, aká dôležitá je téma týraných zvierat. Zaslúži si oveľa viac pozornosti zo strany štátnych inštitúcií a politikov, ktorí ju dlhodobo ignorujú a dostatočne nevnímajú ako spoločenský problém.“

Odborníkov nájdete na Zelenej linke Ministerstva životného prostredia: 0800 144 440 v pracovné dni od 8:00 do 18:00 alebo na e-mailovej adrese: zelena.linka@enviro.gov.sk.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Ilustračný titulný obrázok: freepik.com