Objavte svet trvalej udržateľnosti: Ako prispôsobiť životný štýl, aby vyhovoval jej princípom?

Trvalá udržateľnosť sa stala kľúčovým pojmom v súčasnej dobe, kedy rastúce environmentálne a sociálne výzvy vyžadujú zmenu v našich životných štýloch, ale aj v podnikateľských prístupoch. Čo presne znamená trvalá udržateľnosť, aká je jej história a kde môžeme my ako jednotlivci uplatnovať jej zásady?

Definícia trvalej udržateľnosti

Trvalá udržateľnosť sa odvíja od potreby uspokojiť súčasné generácie bez ohrozenia schopnosti budúcich generácií uspokojovať vlastné potreby. Ide o komplexný koncept, ktorý zahŕňa ekologickú, ekonomickú a sociálnu rovinu. Hlavným cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi ľudskými aktivitami a životným prostredím tak, aby bolo možné zachovať zdravie planéty a zároveň zlepšovať kvalitu života pre všetky jej obyvateľov.

V jednoduchosti môžeme trvalú udržateľnosť definovať tak, že naša činnosť by nemala nadmieru vyčerpávať prírodné zdroje alebo škodiť životnému prostrediu tak, že by to bránilo budúcim generáciám v plnení ich potrieb.

Kedy sa o udržateľnosti začalo rozprávať?

Prvýkrát sa začalo hovoriť o udržateľnosti výraznejším spôsobom v 20. storočí, ale jej korene siahajú hlbšie do histórie. Názory na udržateľný rozvoj sa začali formovať postupne v súvislosti so zhoršujúcim sa stavom životného prostredia a zvýšeným využívaním prírodných zdrojov v priemyselnej ére.

Dôležitým milníkom bolo zverejnenie správy „The Limits to Growth“ v roku 1972, ktorá upozornila na obavy týkajúce sa nadmerného ekonomického rastu v súvislosti s obmedzenými prírodnými zdrojmi. Správa sa stala dôležitým historickým dokumentom, ktorý zdôrazňuje potrebu zohľadňovať environmentálne hľadiská pri plánovaní budúceho rozvoja a hospodárenia. Jej myšlienky a zistenia sú stále diskutované a inšpirujú súčasných výskumníkov a aktivistov v oblasti udržateľnosti.

V 90. rokoch sa začali formovať aj viaceré medzinárodné dohody a iniciatívy, ako napríklad Dohoda o klíme a Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji a neskôr Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj OSN.

Princípy trvalej udržateľnosti

1. Environmentálna udržateľnosť: Zahŕňa ochranu prírodných zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie a minimalizáciu environmentálnych dopadov.

2. Sociálna udržateľnosť: Zameriava sa na spravodlivý prístup k zdrojom, sociálnu starostlivosť a podporu ľudských práv a zdravia.

3. Ekonomická udržateľnosť: Znamená podnikanie s ohľadom na budúcnosť, kde sa zohľadňuje nielen krátkodobý zisk, ale aj dlhodobá prosperita.

4. Kultúrna udržateľnosť: Zohľadňuje zachovávanie a podporu kultúrnych hodnôt, dedičstva a rozmanitosti.

zdroj: freepik.com

Ako môžeme my jednotlivci uplatňovať trvalú udržateľnosť v našom každodennom živote?

Recyklácia a triedenie odpadu
Správne triedenie odpadu a recyklácia pomáhajú minimalizovať množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach. Dôležité je „sledovať“ svoje odpad, zisťovať, ktorý druh odpadu je v ňom najviac zastúpený a pokúsiť sa ho minimalizovať.

Úspora energie
Jednoduché kroky, ako používanie energeticky efektívnych žiaroviek, vypínanie elektroniky, domácich spotrebičov, či osvetlenia v čase, kedy ich nepoužívame, využívanie prirodzeného svetla, môžu výrazne znížiť spotrebu energie.

Udržateľná doprava
Preferovanie verejnej dopravy, jazda na bicykli alebo zdieľanie voľných miest v našich automobiloch môžu znížiť našu osobnú uhlíkovú stopu.

Podpora udržateľných produktov a lokálne nákupy
Ak si pri našich nákupoch budeme vyberať a podporovať produkty s ekologickými certfikátmi, produkty pochádzajúce z obnoviteľných zdrojov alebo napríklad eshopy, ktoré minimalizujú baliace a obalové materiály, budeme priamo motivovať výrobcov a predajcov k udržateľnému správaniu. Navyše, ak sa rozhodneme pre nákupy lokálnych produktov, podporíme tým miestnych výrobcov a zamestnanosť v našom regióne.

Minimalizovanie spotreby vody
Ak vás už dlhšie trápi kvapkajúci kohútik alebo pretekajúca toaleta, vedzte, že je najvyšší čas vziať do ruky náradie alebo o pomoc s opravou požiadať suseda alebo odborníka. Navyše napríklad inštaláciou vodo-úsporných batérií môžeme ušetriť nemalé množstvo vody, ktoré inak končí v kanalizácii.

Zodpovedný konzum
Uvedomovanie si svojich spotrebných návykov a zvažovanie, či sú v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti, môže viesť k zodpovednejšiemu životnému štýlu. Ak pre vás napríklad vegetariánstvo nie je cesta, skúste zvážiť, že by ste aspoň niekoľko dní v týždni uprednostňovali stravu bez mäsa. Aj takýmto jednoduchým krokom môžete znížiť váš vplyv na životné prostredie.

Podpora udržateľných iniciatív
Účasť na dobrovoľníckych aktivitách, podpora miestnych udržateľných projektov a vyjadrovanie podpory udržateľným iniciatívam môžu mať vplyv na kvalitu nášho životného prostredia. Môžete sa zapojiť do iniciatív, ktoré upratujú a čistia prírodu od odpadkov, alebo ktoré v spolupráci s odborníkmi vysádzajú mladé stromčeky.

Každý jednotlivec môže svojím správaním prispieť k tvorbe udržateľnejšieho sveta. Kľúčové je mať povedomie o vlastných činoch a snažiť sa postupne zavádzať zmeny, ktoré smerujú k lepšiemu zachovaniu životného prostredia a trvalej udržateľnosti.

Prečítajte si aj naše praktické príklady, ako znížiť uhlíkovú stopu.

Titulný obrázok: freepik.com