Mesto Lučenec prichádza so systémom férové odpady, ktorý prinesie viac transparentnosti pre obyvateľov

Mesto Lučenec sa ako každé iné mesto v dnešných časoch stretáva s rastom cien v každom odvetví. Legislatívne zmeny štátu, inflácia, rast cien energií a aj služieb v rámci odpadového hospodárstva, prognóza do ďalších rokov spojená so zavedením mechanicko-biologickej úpravy zmesového odpadu či triedeného zberu textílií donútila mesto prehodnotiť aktuálny systém zberu odpadu.

Prevádzkovanie kvalitného odpadného hospodárstva je komodita, ktorá všetkým samosprávam tvorí obrovskú položku a núti ich tak, aby svoju stratégiu nakladania s odpadom vo vzťahu k občanovi a vývoznej spoločnosti prehodnotili. Súčasnú situáciu berie mesto ako príležitosť na zmenu k lepšiemu. Mesto Lučenec svojim občanom zabezpečuje kompletný servis v odpadovom hospodárstve, ktoré však nie je zadarmo a vyžaduje si investície. Vytriedený odpad nás nič nestojí, ale zmesový áno. Je najvyšší čas, aby sme spoločne, mesto a obyvatelia, pristúpili k férovému nakladaniu s odpadom.

Fungovanie férových odpadov v praxi

Základnou zmenou je spôsob spoplatňovania odpadov z fixnej ceny na cenu za vývoz zmesového odpadu podľa počtu vynesených nádob. Mesto Lučenec predpokladá, že tento spôsob bude transparentnejší pre obyvateľov. Zároveň plánuje v meste postupne zintenzívniť vývoz triedených zložiek odpadu a to najmä zeleného biologicky rozložiteľného odpadu v exponovaných mesiacoch roka.

Zmena bude postupná tak, aby si obyvatelia mohli na ňu pohodlne a prakticky zvyknúť. Mesto Lučenec plánuje tento systém najprv zaviesť najskôr pri IBV (rodinné domy) a neskôr KVB (bytové domy). Obyvatelia rodinných domov dostanú na nádobu na zmesový odpad RFID čip, ktorý bude jeho unikátnym identifikátorom. Zvozová spoločnosť pri výbere odpadu automaticky zaeviduje pomocou čítačky a RFID čipu vývoz odpadu a priradí ho k majiteľovi nádoby. Tento systém je transparentný a prehľadný pre všetky strany.

Odpadové hospodárstvo v meste ako dlhodobo udržateľný systém

Zároveň sa mesto Lučenec rozhodlo vyjsť v ústrety občanom. V novom systéme platiaci obyvatelia už nebudú doplácať na neplatičov. Systém fungovania férových odpadov dokáže identifikovať neplatiacich občanov a zastaviť im vývoz.

Po dôkladnej analýze vidí mesto Lučenec potenciálny priestor v znížení nákladov pre občanov v nastavení evidenčného systému aj pre právnické osoby. Podnikatelia produkujú rovnaké množstvá zmesového odpadu ako občania, ale mesto sa domnieva, že vykazujú len minimálne množstvá.

Novinkou je, že občan si bude môcť predplatiť počet vývozov zmesového odpadu podľa svojich potrieb. Systém ich zároveň bude odmeňovať za separovanie. V prípade, ak občan separuje pravidelne, bude mu stačiť menej vývozov zmesového odpadu a tým pádom bude platiť menej. Obyvatelia budú mať prehľad o vývoze v reálnom čase. V aplikácii si budú môcť kontrolovať, či bol na ich adrese zrealizovaný vývoz a v akom čase. Do budúcna si môžu obyvatelia sami monitorovať počet vývozov – koľko vývozov bolo na danej adrese zrealizovaných, a zhodnotiť, koľko vývozov budú do budúcna potrebovať a vypočítať poplatok za odpad transparentne a jednoducho.

Zaujíma vás, aký bude technický postup?

Auto zvozovej spoločnosti naloží na rampu len koše označené RFID kódom. V prípade, ak tam naloží zvozová spoločnosť nádoby, ktoré označenie nemajú, náklady na zvoz tejto nádoby hradí zvozová spoločnosť, nie mesto. Po naložení vozidlo automaticky zaznamená a prečíta RFID kód nádoby a pripíše informáciu o vykonanom vývoze nádoby do systému spolu s dátami o GPS polohe a čase. Vývoz sa pripíše do účtu poplatníka v evidencii poplatkov za odpad.

Čo mesto od nového systému očakáva?

Vyhlásením novej verejnej súťaže na zberovú spoločnosť mesto očakáva skvalitnenie služieb a vyššiu transparentnosť vývozu a čo najnižšiu cenu v rámci súčasných možností trhu. Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk k predmetu zákazky, ktorej členovia sú mestskí poslanci.

Vzhľadom k ukončeniu zmluvy so spoločnosťou MEPOS ku dňu 1. 8. 2023 musí mesto Lučenec súťažné podmienky upraviť tak, aby zohľadňovali technické riešenie projektu. Po vysúťažení nového dodávateľa mesto plánuje vstúpiť do demo režimu, ktorý bude trvať do konca kalendárneho roka 2023 a 1. 1. 2024 vstúpiť do realizácie pri rodinných domoch, kde si každý občan vie sám nastaviť systém svojho zberu zmesového odpadu a aj výšku poplatku, ktorú určí mestské zastupiteľstvo vo VZN platnom od 1. 1. 2024.

Zdroj: mesto Lučenec