Až tretine sladkovodných rýb hrozí vyhynutie. Kam miznú ryby z našich riek?

Podľa zverejnenej správy World’s Forgotten Fishes (Stratené ryby sveta) až jednému z troch sladkovodných druhov rýb hrozí vyhynutie. V Červenom zozname ohrozených druhov IUCN je uvedených ako vyhynutých až 80 druhov sladkovodných rýb, z toho 16 druhov pribudlo v roku 2020.

Sladkovodné rieky či jazerá predstavujú len percento vôd na Zemi, no práve v nich žije 51 percent všetkých druhov rýb a jedna štvrtina všetkých druhov stavovcov na planéte. Od tohto druhového bohatstva závisí nielen zdravie svetových riek a mokradí, ale aj živobytie stoviek miliónov ľudí. Sladkovodná biodiverzita klesá dvojnásobne rýchlejšie ako biodiverzita oceánov či lesov a tisíce druhov sladkovodných rýb smerujú k vyhynutiu, varuje nová správa World’s Forgotten Fishes (Stratené ryby sveta).

Aj posledná Správa WWF o stave planéty, ktorá sleduje stav populácií voľne žijúcich živočíchov varuje, že k najväčšiemu poklesu biodiverzity dochádza práve pri sladkovodných rybách. Pokles sledovaných populácií sladkovodných rýb predstavuje od roku 1970 až 84 percent, pričom v prípade populácií migrujúcich druhov rýb (napr. známy jeseter alebo losos, či exotickí migranti ako Ázijský sleď hilsa či juhoamerický sumec) – je to 76 percent a v prípade veľkých rýb (s váhou nad 30 kg) dokonca 94 percent.

Rýchly pokles populácii evidujeme aj na Slovensku

Nikde na svete nie je strata biodiverzity tak akútna ako v našich riekach, jazerách a mokradiach a najjasnejším indikátorom škôd, ktoré páchame, je rýchly pokles populácií sladkovodných rýb,“ hovorí Stuart Orr, WWF líder pre oblasť sladkovodných ekosystémov. „Napriek významu, ktorý majú sladkovodné ryby pre komunity po celom svete, nie sú dopady na ne dostatočne zohľadnené pri rozhodnutiach o výstavbe vodných elektrární, výstavbe v nivách riek či v plánoch na využitie vodných zdrojov.

Nelegálny obchod s kaviárom je hlavný dôvod, prečo patria jesetery medzi najohrozenejšie druhy na svete a prečo sa strácajú i z európskych riek, vrátane Slovenska. Jesetery, označovaní aj za „riečnych obrov“ prežili v našich riekach od čias dinosaurov, no dnes 23 z 27 druhov hrozí vyhynutie. Dôvodom nie je len spomínaný obchod s kaviárom, ale tiež nadmerný lov, znečistenie, priehrady, ktoré blokujú ich migračné trasy. Jesetery sa tak strácajú zo svetových riek vrátane európskych ako Dunaj či Rýn.

Európske úhory patria medzi najpašovanejšie živočíchy sveta. Aj oni pritom patria podľa IUCN medzi kriticky ohrozené. Europol odhaduje, že najmä do Číny je z Európy ročne pašovaných viac ako 100 ton úhorov.

Podľa červeného zoznamu vyhynulo na Slovensku až šesť druhov rýb a ďalších sedem druhov patrí ku kriticky ohrozeným. Medzi vyhynuté patrí Vyza veľká a ďalšie druhy jeseterov, Pstruh morský či Losos atlantický. Všetko sú to migrujúce druhy rýb. Vyza k nám migrovala od Čierneho mora po Dunaji až do Moravy či Váhu, lososy zvykli migrovať Dunajcom a riekou Poprad na neresiská v Tatrách.

Aké sú dôvody tak veľkého úbytku?

Správa upozorňuje na devastujúce dopady kombinácií rôznych hrozieb, ktorým čelia sladkovodné ekosystémy a ryby, ktoré v nich žijú. Je to najmä ničenie biotopov, výstavba priehrad a ďalších typov bariér na voľne tečúcich riekach, nadmerný odber vody či znečistenie, ktoré sa do vôd dostáva z domácností, poľnohospodárstva a priemyslu. Okrem toho pôvodné sladkovodné ryby ohrozuje nadmerný rybolov, neohľaduplné rybárske postupy, šírenie inváznych druhov, dopady zmeny klímy, ale aj pytliactvo a nelegálny obchod.

Tieto hrozby sú prítomné naprieč regiónmi a Európa nie je výnimkou. Aj Európska environmentálna agentúra (EEA) práve zverejnila správu o prekážkach na európskych riekach. Vyplýva z nej, že na týchto riekach existuje viac ako milión bariér a asi 10 percent z nich je zastaraných. EEA upozornila, že bariéry sú jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré je 60 percent riek v Európe v zlom ekologickom stave. Bariéry bránia migrácii rýb, ale aj iných druhov živočíchov, ako aj prúdeniu sedimentov a živín. Správa zdôrazňuje tzv. „kumulatívny efekt“ viacerých bariér na tokoch: „Kumulatívny vplyv veľkého množstva riečnych bariér v Európe je jedna z hlavných príčin viac ako 80 percentného poklesu sladkovodnej biodiverzity a straty 55 percent sledovaných populácií migrujúcich rýb.

Aké sú možnosti riešenia?

„Existuje dlhý zoznam hrozieb, ktoré zhoršujú stav našich riek, jazier a mokradí a ohrozujú život v nich, no existuje aj zoznam riešení, ktoré môžu zabrániť kolapsu sladkovodných ekosystémov. Musíme chrániť posledné voľne tečúce rieky, obnovovať mokrade a riečne nivy a odstraňovať z riek prehradenia, v prvom rade tie, ktoré už dávno neslúžia svojmu účelu a prehradzujú rieky naprieč celým tokom. Takýchto projektov by sme mali, našťastie, vidieť stále viac nielen na európskych, ale aj na slovenských riekach,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Od európskych krajín to vyžaduje Rámcová smernica o vode ako aj Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Jedným z cieľov stratégie je zabezpečiť 25-tisíc kilometrov voľne tečúcich riek a podľa smernice majú krajiny dosiahnuť na svojich riekach dobrý ekologický stav do roku 2027. Príkladom je integrovaný projekt LIFE, ktorý len koncom roka schválila Európska komisia a ktorého súčasťou je práve realizácia opatrení na revitalizáciu riek, ochranu biotopov rašelinísk, obnovu biotopov trvalých trávnych porastov a mokradí.

WWF Slovensko spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom a ŠOP SR tiež pracuje na zozname ďalších bariér vhodných na odstránenie, čo je jeden z najlepších prírode blízkych spôsobov spriechodnenia rieky. Začiatkom leta by sa mali spustiť prácena odstraňovaní bariéry na rieky Hučava.

Nové druhy sladkovodných rýb

Na svete bolo doteraz opísaných 18 075 druhov sladkovodných rýb a mnohé druhy stále čakajú na objavenie. Len v Južnej Amerike bolo za posledné desaťročie každý rok opísaných viac ako 104 nových druhov sladkovodných rýb. Rovnako boli napr. minulý rok v oblasti Indie objavené nové druhy rýb. Správa World’s Forgotten Fishes upozorňuje, že toto druhové bohatstvo je nevyhnutné nielen pre zdravie svetových riek, jazier a mokradí. Pre stámilióny ľudí na planéte predstavujú ryby jediný zdroj živočíšnych bielkovín a ďalšie milióny ľudí sú na nich ekonomicky závislé.

Správu World’s Forgotten Fishes pripravilo spoločne 16 mimovládnych organizácií, ktorej celé znenie je možné nájsť na webe slovakia.panda.org.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
…a nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra, aby vám neunikli žiadne novinky