ZF Slovakia – Acting Now!

V reakcii na stále rastúce obavy týkajúce sa klimatických zmien ZF aktívne a efektívne implementuje iniciatívy v oblasti udržateľnosti na globálnej aj lokálnej úrovni. Ako technologická spoločnosť s významným globálnym zastúpením si ZF uvedomuje dôležitosť rozvoja jasnej stratégie udržateľnosti a mobilizácie špecializovaných tímov na podporu jej realizácie na celom svete. Spoločnosť kladie primárny dôraz na ochranu klímy s cieľom minimalizovať svoju uhlíkovú stopu, znižovať emisie skleníkových plynov a zvyšovať energetickú účinnosť svojich produktov a výrobných procesov. Neochvejný záväzok spoločnosti ZF k trvalej udržateľnosti životného prostredia je evidentný z jej silného zamerania na elektromobilitu a rozsiahlej integrácie obnoviteľných zdrojov energie vo všetkých svojich zariadeniach.

Acting Now!

Pod heslom „Acting Now. Sustainability@ZF“ spoločnosť zjednotila všetky globálne aktivity v oblasti udržateľnosti. Hlavným cieľom ZF je dosiahnuť úplnú klimatickú neutralitu do roku 2040. To zahŕňa nielen vlastné prevádzky a výrobu, ale aj emisie vznikajúce v celom reťazci. Od dodávateľov, cez logistiku, až po fázu používania produktov vo vozidlách a technických systémoch, ZF dôsledne sleduje a eviduje emisie v každej fáze. Tento holistický prístup podčiarkuje odhodlanie spoločnosti ZF v oblasti udržateľnosti v celom svojom ekosystéme.

Ciele trvalej udržateľnosti spoločnosti ZF však zahŕňajú viac než len ochranu klímy. Spoločnosť kladie veľký dôraz na blaho ľudí a zachovávanie trvalých hodnôt. Na podporu zlepšovania udržateľnosti a dosahovania ambicióznych cieľov spoločnosť ZF zriadila v rôznych pobočkách po celom svete špecializované oddelenia udržateľnosti vedené koordinátormi. Aktívne podporujú diverzitu a inklúziu v oblasti udržateľnosti, zvyšujú povedomie zamestnancov a aktívne podporujú projekty udržateľnosti a spoluprácu s internými a externými partnermi.

V celosvetovom meradle sa spoločnosť ZF angažuje v pôsobivých projektoch udržateľnosti, ako je iniciatíva “Green Blueprint” zameraná na udržateľné výrobné postupy a projekt “CO2 neutrálny vďaka holistickému plánovaniu”, ktorý demonštruje jej komplexný prístup k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.

ZF Slovakia

V rámci spoločnosti ZF Slovakia, ktorá je jedným z najväčších zamestnávateľov a dodávateľov automobilového priemyslu v krajine so 6 výrobnými závodmi, sa prijímajú konkrétne opatrenia na dosiahnutie cieľov udržateľnosti. Spoločnosť sa usiluje o zníženie spotreby vody, minimalizáciu likvidácie odpadu, optimalizáciu toku zdrojov, transformáciu existujúcich závodov ZF na továrne s nulovými emisiami, podporu zodpovedných partnerstiev, vytváranie efektívnych štruktúr a neustále zlepšovanie procesov. Závody ZF na Slovensku sa aktívne podieľajú na iniciatívach v oblasti udržateľnosti, vrátane výmeny tradičných svietidiel za energeticky úsporné LED diódy a postupného zavádzania energeticky účinnejších alternatív chladiacich jednotiek rozvádzačov. Externé poradenské firmy sa zapájajú do realizácie workshopov o energetickej efektívnosti a identifikujú ďalšie príležitosti na zlepšenie.

Spoločnosť ZF Slovakia nedávno ukončila tematický týždeň venovaný udržateľnosti, ktorý je v súlade s cieľom skupiny ZF dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040. Vrcholom týždňa bolo úspešné podujatie Green Day v závodoch ZF Levice a ZF Detva, kde sa vysádzali stromy. Toto podujatie ukázalo dobre organizované a inšpiratívne úsilie spoločnosti ZF v oblasti udržateľnosti a spoločné chápanie dôležitosti udržateľnosti.

zdroj: ZF Slovakia

Okrem toho ZF Slovakia získala uznanie za svoje ekologické iniciatívy. V roku 2022 bol spoločnosti udelený „Certifikát za ekologické spracovanie olejov“ za efektívnu recykláciu značného množstva odpadového oleja. Táto iniciatíva významne prispela k ochrane životného prostredia tým, že odpadový olej premenila na vykurovací olej pre domácnosti a priemysel. ZF Slovakia sa tiež aktívne venuje znižovaniu drevného odpadu prostredníctvom spolupráce s miestnou spoločnosťou, čo v roku 2022 viedlo k pôsobivému zníženiu produkcie drevného odpadu o 42,45 %.

Záväzok spoločnosti ZF v oblasti udržateľnosti prekračuje hranice, pretože prijíma výzvy a príležitosti, ktoré prinášajú rôzne krajiny. Vďaka globálnemu pohľadu a vytrvalému zameraniu na udržateľnosť má spoločnosť ZF dobré predpoklady na to, aby pozitívne ovplyvnila životné prostredie, spoločnosť a budúcnosť. Ich iniciatívy v oblasti udržateľnosti sú v súlade s ich hodnotami a kultúrou, pričom kladú dôraz na transparentnosť, etické obchodné postupy a integrované riadenie udržateľnosti. Integráciou udržateľnosti do kľúčových obchodných procesov zabezpečuje ZF dlhodobú konkurencieschopnosť a prispieva k lepšej budúcnosti.

zdroj: ZF Slovakia

Viac informácií o iniciatívach a úspechoch spoločnosti ZF v oblasti udržateľnosti nájdete na jej webovej stránke o udržateľnosti na adrese:
https://www.zf.com/mobile/en/sustainability/sustainability.html.