Odpadový sken od Cyrkl pomôže Kofole lepšie nakladať s odpadom a ušetriť stovky ton emisií ročne

Československá Kofola sa už niekoľko rokov angažuje v oblasti cirkulárnej ekonomiky a uplatňuje zásady udržateľnosti vo všetkých svojich výrobných závodoch. Teraz sa rozhodla zamerať aj na analýzu odpadových tokov prostredníctvom cirkulárneho odpadového skenu. Vďaka tejto analýze od spoločnosti Cyrkl identifikovala cesty, ako rozvíjať efektívne nakladanie s odpadom a usporiť tak financie ako aj obmedziť tvorbu stoviek ton emisií CO2-eq ročne.

Experti na odpadové hospodárstvo zo spoločnosti CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. zistili, že spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko a.s. a všetky jej závody sa môžu pýšiť skutočne výbornými výsledkami v oblasti odpadového hospodárstva. Len 18 % všetkého vyprodukovaného odpadu putuje na skládku. Aj toto číslo však možno zredukovať.

Láska má 1000 mien, Kofola má desiatky využiteľných odpadov

Súčasťou odpadového skenu je vypracovanie prieskumu potenciálnych odberateľov jednotlivých komodít a informácií o aktuálnych cenách. Odpadoví experti sa zamerali na niekoľko typov materiálov, medzi ktoré patrili aj ľahko obchodovateľné komodity akými sú napríklad kovové obaly. Berúc v úvahu kritériá, akými je vzdialenosť či požadovaný objem a kvalita materiálu, našli experti v blízkosti každej prevádzky hneď niekoľko záujemcov o zmienené plechovky. Tieto prieskumy dopomáhajú firmám v identifikácií potenciálnych environmentálnych, ako aj finančných úspor.

Vďaka cirkulárnemu odpadovému skenu sa napríklad zistilo, že spoločnosť Kofola predávala PET fľaše a plastové predlisky za nižšiu ako bežnú cenu za kilogram tejto komodity. Vzhľadom na množstvo vyprodukovaného odpadu to bola potenciálne významná úspora, ak by sa materiál správne ocenil.

Napríklad závod v Mníchově Hradišti produkuje sedem druhov plastového odpadu: PET fľaše, PET predlisky, HDPE uzávery, PP bigbagy, LDPE fólie, plastové plechovky a zmiešaný plastový odpad. V monitorovanom roku 2020 vyprodukoval závod celkovo 58 ton plastového odpadu, s ktorým je možné ešte ďalej hospodáriť,“ priblížil výsledok prvotného auditu Vojtěch Pilnáček, vedúci konzultingového tímu spoločnosti CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

Informácie, ktoré odpadoví experti Cyrkl poskytli v záverečnej správe, pomohli spoločnosti Kofola získať prehľad o aktuálnych cenách jednotlivých materiálov. To slúžilo ako základ pre vyjednávanie výhodnejších nákupných cien od súčasných odberateľov a úpravu zmlúv.

Kofola neostáva len pri sľuboch cirkulárnejšej budúcnosti

Výsledná správa cirkulárneho odpadového skenu obsahuje zoznam odporúčaní, ako efektívnejšie hospodáriť s odpadom. Taktiež je podrobne opísaný postup, aké kroky môže spoločnosť podniknúť na ceste k zvýšeniu cirkularity. Niektoré z uvedených už spoločnosť Kofola realizovala. Napríklad odporúčanie predávať papierové škatule, ktoré sa rozšíri aj na ďalšie závody, napríklad značky Korunní a Leros, kde sa dovtedy len separovali a vyhadzovali.

Dôležitejší bol však potenciál environmentálnych úspor a optimalizácie vzhľadom na pyramídu odpadového hospodárstva. Bolo identifikovaných niekoľko materiálov, ktoré už nesmerujú na likvidáciu, ale priamo k recyklátorom.

Cirkulárny odpadový sken v našich 8 závodoch nám poskytol komplexný pohľad na naše odpady. Cyrkl nám ukázal, že sme na správnej ceste v oblasti cirkulárneho odpadového hospodárstva, ale tiež načrtol možnosti, o ktorých sme predtým neuvažovali. To nám pomohlo zmeniť pohľad na naše odpady a začať postupné prispôsobovanie nášho odpadového hospodárstva smerom k väčším úsporám a znižovaniu emisií CO2,“ dodáva David Sommer, Sustainability Specialist pre Kofola ČeskoSlovensko a.s.

V rámci odpadového skenu experti spoločnosti Cyrkl analyzovali závody na Slovensku aj v Českej republike, fyzicky navštívili závody a spracovali značné množstvo údajov. „Hovorili sme s desiatkami recyklátorov, odpadových spoločností, zástupcov štátnej správy. Sme radi, že výsledkom našej práce je plán, na základe ktorého môže spoločnosť Kofola efektívnejšie nakladať so všetkými druhmi odpadu. Teší nás, že Kofola má aj vlastného odpadového hospodára, s ktorým budeme odporúčané kroky realizovať,“ uzatvára Vojtěch Pilnáček, vedúci konzultingového tímu spoločnosti Cyrkl.

Prečítajte si aj náš rozhovor s Romanom Gdovjakom, country managerom Cyrkl: