Envirogranty pomôžu udržať ďalšie projekty na ochranu prírody – ponúkajú 50-tisíc eur

Plány neziskových organizácií a iniciatív, zamerané na ochranu a osvetu v environmentálnych oblastiach, chce pomôcť pretaviť do reality ďalší ročník programu Envirogranty. Nadácia VÚB podporí sumou 50-tisíc eur opäť perspektívne projekty, ktoré dokážu presvedčiť svojím merateľným, pozitívnym dopadom na záchranu biodiverzity, rozvoj envirovýchovy ako aj vo sfére sociálno-ekologického podnikania. Prihlasovacia fáza trvá do 3. novembra a víťazné projekty budú zverejnené v polovici decembra.

V rámci sektora zelených neziskoviek, inštitúcií a ochranárskych združení už dobre etablovaný zdroj grantovej podpory pokračuje svojím 4. ročníkom. K doteraz úspešne zrealizovaným 25 projektom pribudnú koncom roka ďalšie organizácie, ktoré dostanú vďaka systému Envirogranty možnosť ďalej napredovať a dlhodobo udržať svoju zmysluplnú prácu. 

Téma ochrany prírody a podpory zelených iniciatív potrebuje stále väčšiu pozornosť nás všetkých. Vo VÚB sme presvedčení, že klimatická kríza, strata biodiverzity a neudržateľné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi sú reálne hrozby masívnych rozmerov, na ktoré musí každý reagovať zmenou svojho prístupu – ako jednotlivec, komunita alebo firma a inštitúcia. Vieme, že nezmeníme celý svet. Chceme však pracovať na samých sebe, svojej stope, a tiež vytrvalo pokračovať v podpore ľudí, ktorí sa usilujú o záchranu toho zdanlivo najobyčajnejšieho okolo nás – hmyzu, stromov, živočíchov, čistých riek, pôdy a ovzdušia,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich a dodáva: „Za ostatné tri roky od podpisu nášho Zeleného manifestu sme podporili prácu neziskového sektora cez grantový program pre životné prostredie aj envirocenu sumou až 330-tisíc eur. Sme radi, že nový ročník Envirograntov ďalej pomôže podpore tejto dôležitej oblasti.“

zdroj: unsplash.com

Aké projekty môžu organizácie posielať

Šancu na podporu cez program Envirogranty majú projekty mimovládnych organizácií a ochranárskych združení, zamerané na ochranu biodiverzity a životného prostredia – teda iniciatívy, ktoré konajú v prospech udržania fauny a flóry v konkrétnych lokalitách, čistoty vôd, ovzdušia, úrodnosti pôdy, a ktoré prinášajú riešenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien. 

O význame lokálnych aktivít na udržanie biodiverzity svedčia aj výsledky zrealizovaného projektu združenia Castrum Thorna z Turne nad Bodvou, ktoré získalo podporu počas minulého ročníka Envirograntov. „Naším zámerom bolo postarať sa o opätovné usídlenie sa netopierov a vtákov – dážďovníkov, ktoré sa začali v ostatných rokoch vytrácať z útrob hradu Turňa kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii hradných múrov. Vypracovali sme projekt na budovanie náhradného obydlia v podobe betónových a drevených búdok – nielen pre tieto druhy ale aj ďalšie spevavce,“ uvádzaHelena Mackovjaková z OZ Castrum Thorna a dopĺňa: „Možnosť získať takýto typ podpory pre nás veľa znamená, pretože zdroje financovania sú dnes obmedzené. Turniansky hradný vrch sa pýši nielen samotným hradom ale aj množstvom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Dlhodobo sa snažíme prepájať osvetu o našom historickom a tiež prírodnom dedičstve. Sme radi, že vytváraním podmienok pre návrat pôvodných druhov vtákov na hrad získajú rozšírený zážitok aj naši návštevníci.“

zdroj: OZ Castrum Thorna

Do 4. ročníka grantového programu sa môžu zapojiť aj školy a inštitúcie, ktoré prichádzajú s inovatívnymi formami vzdelávania a osvety o potrebe ochrany životného prostredia. Grant majú šancu získať iniciatívy realizované v teréne aj online, projekty zamerané na školské ekoučebne, strediská envirovýchovy či návštevnícke centrá v chránených územiach, ako aj rôzne enviro festivaly. Podporené budú aj enviro riešenia nielen v mimovládnom ale aj podnikateľskom prostredí, ktoré prinášajú pridanú hodnotu sociálnej inklúzie. Sociálno-ekologické projekty sa môžu týkať napr. zapojenia marginalizovaných skupín do enviro podnikania, udržateľnej produkcie z recyklovaných materiálov v spolupráci so znevýhodnenými komunitami a pod.

Uzávierka žiadostí o grant je 3. novembra

Vypracované návrhy projektov môžu podať neziskové subjekty do 3. novembra cez elektronický formulár.  Všetky žiadosti o grant bude posudzovať nezávislá komisia expertov z oblasti ochrany životného prostredia, ktorá vyberie vo výsledku 7 až 8 víťazných organizácií. Každá z nich dostane na realizáciu navrhovaného projektu finančnú podporu do výšky 7 000 eur. Výsledky budú zverejnené do polovice decembra a prijímatelia grantov ich budú môcť využiť počas realizácie projektov v priebehu budúceho roka.

Titulný obrázok: unsplash.com