Projekt Populair zapája žiakov do merania hladiny oxidu dusičitého v okolí škôl po celom Slovensku

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“) ešte v novembri 2022 vyhlásil svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Výzva sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusičitého v okolí škôl. Zo 65 zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu, vybrala odborná porota 42 škôl (v rámci jedného kraja max. 6 škôl). Cieľom kampane je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobenú dopravou v okolí vybraných mestských alebo obecných škôl.

Cieľom projektu je zapojiť žiakov a umožniť im pochopiť rôzne súvislosti medzi dopravou a kvalitou ovzdušia. Informatívne meranie NO2 prebieha od 9. januára do 6. februára 2023 na dvoch miestach pri každej škole prostredníctvom certifikovaných, pasívno-difúznych vzorkovačov. Tie budú analyzované v odbornom laboratóriu v Holandsku. Žiaci tak majú možnosť podieľať sa na samotnom výskume, pracovať v tíme, získať praktické skúsenosti s prácou s mapou, spoznať prácu výskumníka a sú zodpovední za presné zaznamenanie výsledkov. V neposlednom rade sa v rámci projektu dozvedia, ako vplýva doprava na stav ovzdušia v bezprostrednej blízkosti školy.

Kampaň sa orientuje na deti, ktoré sú zraniteľné z pohľadu zhoršenej kvality ovzdušia z viacerých dôvodov:

  • Dýchajú bližšie k zemi, kde sa najviac koncentruje znečistenie z dopravy.
  • Ich dýchací a imunitný systém sa vyvíja.
  • Majú užšie dýchacie cesty, preto im zápal spôsobuje vážnejšie ťažkosti ako dospelým.
  • Majú väčší príjem vzduchu na kilogram váhy.
  • Trávia viac času vonku.

Zapojenie žiakov do meraní má prispieť k zlepšeniu informovanosti o znečistení ovzdušia v okolí našich škôl. Zároveň upriami ich pozornosť na vplyv človeka na kvalitu ovzdušia. Cieľom výzvy je prepojenie zvýšeného výskytu oxidu dusičitého NO2 pri školách s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilov na voľnobeh a podobne. Ambíciou je, aby výsledky týchto meraní prezentovali pred spolužiakmi, rodičmi a pred zástupcami samosprávy práve žiaci zapojení do tejto kampane.

Zhmotnenie neviditeľného znečistenia ovzdušia do konkrétnych číselných hodnôt a prezentácia výsledkov pred zástupcami samospráv pomôže urýchliť zavedenie nevyhnutných opatrení zameraných na zvýšenie bezpečnosti detí. Cieľom je šíriť potrebnú osvetu o kvalite ovzdušia a vplyve znečisteného ovzdušia na zdravie zraniteľných skupín, kam patria aj deti.

Meranie prebieha v školách po celom slovensku, napríklad v Bratislave, Poprade, Sabinove, Novom Meste nad Váhom, Trebišove, Piešťanoch a v Trnave. Kompletný zoznam zapojených škôl nájdete v dokumente: https://dnesdycham.populair.sk/img-preskoly/Vyzva-pre-skoly_vysledky.pdf.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR