Európsky parlament schválil smernicu, ktorá zakáže používanie environmentálne klamlivých tvrdení

Cieľom novej smernice je chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a pomôcť im robiť lepšie rozhodnutia pri nákupe. Únijný zoznam zakázaných obchodných praktík sa preto doplní o niekoľko problematických marketingových postupov týkajúcich sa environmentálne klamlivých tvrdení a predčasného zastarávania tovaru.

Presnejšia a spoľahlivejšia reklama

V prvom rade je cieľom nových pravidiel jasnejšie a dôveryhodnejšie označovanie výrobkov tak, že sa zakáže používanie všeobecných environmentálnych tvrdení ako „šetrný k životnému prostrediu“, „prírodný“, „biologicky rozložiteľný“, „klimaticky neutrálny“ alebo „ekologický“, ak by boli uvedené bez dôkazu.

Používanie značiek udržateľnosti sa odteraz bude regulovať, a to aj vzhľadom na zmätok spôsobený ich rastúcim počtom a nepoužívaním porovnávacích údajov. V budúcnosti budú v EÚ povolené len značky udržateľnosti založené na oficiálnych systémoch certifikácie alebo zavedené verejnými orgánmi.

Smernica okrem toho zakáže tvrdenia, že výrobok má neutrálny, znížený alebo pozitívny vplyv na životné prostredie z dôvodu systémov kompenzácie emisií.

Dôraz na trvanlivosť

Ďalším dôležitým cieľom nového zákona je výraznejšie zameranie výrobcov a spotrebiteľov na trvanlivosť výrobkov. V budúcnosti musí byť informácia o záruke viditeľnejšia, pričom sa vytvorí nové, harmonizované označenie, ktoré posilní význam výrobkov s predĺženou záručnou lehotou.

Nové pravidlá tiež zakážu neopodstatnené tvrdenia o trvanlivosti (napríklad, že práčka vydrží 5 000 pracích cyklov, ak to tak za normálnych podmienok nie je), výzvy na nahradenie spotrebného materiálu skôr, než je to nevyhnutné (napríklad v prípade tlačiarenskej farby), a označovanie tovaru za opraviteľný, keď to tak nie je.

Spravodajkyňa Parlamentu Biljana Borzan (S&D, HR) uviedla: „Tento zákon zmení každodenný život všetkých Európanov! Odstúpime od kultúry vyhadzovania, urobíme marketing transparentnejším a budeme bojovať proti predčasnému zastarávaniu tovaru. Ľudia si budú môcť vybrať výrobky, ktoré sú odolnejšie, opraviteľné a udržateľnejšie vďaka spoľahlivým etiketám a reklamám. Najdôležitejšie je, že spoločnosti už nemôžu ľudí oklamať tým, že hovoria, že plastové fľaše sú dobré, pretože spoločnosť niekde zasadila stromy – alebo povedať, že niečo je udržateľné bez toho, aby vysvetlila, ako. Je to veľká výhra pre nás všetkých!“

Smernicu teraz musí schváliť aj Rada, po ktorej sa uverejní v úradnom vestníku. Členské štáty budú mať 24 mesiacov nato, aby ju transponovali do vnútroštátneho práva.

Zdroj: europarl.europa.eu