57 obcí a miest zlepší vďaka dotáciám systém triedenia zberu komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) schválilo projekty na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich obciach celkovo za 26 miliónov eur. Schválené projekty zabezpečia triedenie ďalších takmer 35 tisíc ton komunálneho odpadu ročne.

MŽP SR do 22. decembra 2022 rozhodlo o podpore zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov 57 obcí a miest, ktoré žiadali o nenávratný finančný príspevok v rámci 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkový objem oprávnených výdavkov týchto projektov predstavuje 26 mil. eur, z toho MŽP SR projekty finančne podporí sumou 24,7 mil. eur z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu.

Minister životného prostredia Ján Budaj zdôraznil, že dôsledné triedenie komunálnych odpadov vytvára základ pre ich opätovné využitie, najmä recykláciu. „Projekty sú zamerané predovšetkým na budovanie nových, alebo zvyšovanie kapacít existujúcich zberných dvorov, veľkokapacitných kontajnerov na odpady, zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi, či zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Podporujeme úsilie obcí budovať cirkulárnu ekonomiku,“ povedal minister Budaj.

Ministerstvo očakáva, že vďaka schváleným projektom sa vytriedi komunálny odpad v celkovom množstve takmer 35 tisíc ton ročne, čím sa zvýši kapacita pre triedenie komunálnych odpadov v mestách a obciach Slovenska.

Z OP KŽP Ministerstvo už podporilo celkovo 6 projektov za 19 mil. eur z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na projekty, zamerané na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. 31. decembra 2022 nadobudla účinnosť vyhláška, ktorou sa posunula povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP SR týmto riešením vyšlo v ústrety mestám a obciam, ktoré sa napriek úsiliu nestihli pripraviť na túto povinnosť.

Zoznam podporených miest a obcí

Nová Ľubovňa, Príbelce, Pleš, Radošina, Trakovice, Čakajovce, Chrenovec-Brusno, Hajná Nová Ves, Vidiná, Sľažany, Ilija, Spišská Teplica, Černík, Staškov, Drienov, Bžany, Melčice – Lieskové, Dvory nad Žitavou, Liptovské Revúce, Dubovany, Krížová Ves, Kotešová, Čachtice, Ilava, Tehla, Priechod, Domaniža, Podkonice, Likavka, Plavnica, Krakovany, Most pri Bratislave, Dolný Ohaj, Hrušov, Branč, Lúč na Ostrove, Divina, Važec, Osikov, Štúrovo, Tomášikovo, Veľké Úľany, Čaka, Trebatice, Bátorová, Žehňa, Ľubochňa, Bolešov, Smižany, Mníchova Lehota, Veľké Dvorníky, Ždiar, Skalité, Jedľové Kostoľany, Hamuliakovo, Pusté Úľany a územie hlavného mesta SR Bratislava (prostredníctvom žiadateľa Odvoz a likvidácia odpadu a.s.).