Zmena klímy na Slovensku: Ktoré obce a mestá najviac ohrozujú extrémne horúčavy, zrážky či suchá?

Zvyšujúce sa teploty, pokles vlhkosti pôdy, zmeny v premenlivosti klímy, dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha, či meniace sa trendy ročných úhrnov zrážok naprieč krajinou zasiahnu a do istej miery už aj zasahujú celé územie Slovenskej republiky. Dôsledky zmeny klímy sa v jednotlivých okresoch či dokonca obciach Slovenska líšia. Zmeny klímy pocítia všetky regióny, niektoré ale budú vystavené alebo zraniteľné viac.

Inštitút environmentálnej politiky v spolupráci s Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vypracovali štúdiu „Vedúci! Horia obce!“, ktorej cieľom je identifikovať stupne ohrozenia dopadmi zmeny klímy pre jednotlivé časti Slovenska a to pre tri hlavné oblasti: extrémne horúčavy, sucho a extrémne zrážky.

Extrémne horúčavy

Viac ako 16 % obyvateľov Slovenska žije v oblastiach s najvyšším stupňom ohrozenia extrémnymi horúčavami. Medzi najohrozenejšie oblasti patrí mesto Bratislava a okresy Komárno, Nové Zámky a Šaľa. Ohrozené regióny sú koncentrované na juhozápade krajiny v okolí hlavného mesta a Žitného ostrova, ale aj na juhu stredného Slovenska. Okresy Bratislava I, Komárno a Nové Zámky zároveň v súčasnosti patria medzi miesta s najvyšším priemerným počtom tropických dní ročne. Najvyššie priemerné počty tropických dní za rok zaznamenávajú okresy Komárno a Nové Zámky. V meste Hurbanovo v okrese Komárno bola zároveň nameraná najvyššia zaznamenaná teplota na Slovensku a to 40,3 °C. Podľa predpovedí štúdie by prudký nárast teplôt mali zaznamenať aj iné okresy, napríklad Lučenec.

Hrozba sucha

Suchá predstavujú významné riziko najmä pre okresy na juhozápade krajiny, vrátane Žitného ostrova. Žitný ostrov je dôležitou poľnohospodárskou oblasťou a najväčšou zásobárňou pitnej vody na Slovensku, suchá tak ohrozujú zásobovanie vodou a potravinovú bezpečnosť. Medzi okresy s najvyšším stupňom ohrozenia suchom patria aj Bratislava II, Senec a Bratislava V. Najviac k tomu prispievajú doteraz zaznamenané suchá v týchto oblastiach. Ďalšia skupina rizikových okresov, aj keď nie tak ohrozených ako na juhozápade, sa nachádza na juhovýchode Slovenska v okolí Trebišova a Košíc.

Hrozba extrémnych zrážok

Extrémne zrážky sú najväčším problémom v oblastiach so zvýšenou náchylnosťou k erózii a zosuvom pôdy. Okresy Tvrdošín, Dolný Kubín a Kysucké Nové Mesto sú najviac ohrozené extrémnymi zrážkami. Tieto okresy boli za posledných 30 rokov výrazne zasiahnuté silnými dažďami a podľa predpovedí sa očakáva, že nimi budú ovplyvnené aj v budúcnosti. V Čadci, Snine, Vysokých Tatrách, Handlovej a Tvrdošíne platí najvyššie riziko extrémnych zrážok.

Dôsledky zmeny klímy teda majú a budú mať v rôznych regiónoch Slovenska rôzne prejavy a intenzitu. Pripravená je preto aj mapa, ktorá slúži ako nástroj na informovanie o tom, ktoré klimatické dopady sú a budú dominantnými v jednotlivých obciach. Mapa je dostupná na stránke: tinyurl.com/ohrozeniezmenouklimy.

Zdroj: Publikácia IEP – Vedúci! Horia obce!