Výsledky prieskumu: 91 % opýtaných Slovákov považuje zmenu klímy za vážny svetový problém

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý prebiehal od mája do júna tohto roka,  považuje veľká väčšina Európanov zmenu klímy za vážny svetový problém. Prieskumu o zmene klímy sa zúčastnilo 26 358 občanov EÚ zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Prieskum sa zameral na otázky podpory zelenej ekonomiky a obnoviteľných zdrojov energie, množstvo vypúšťaných emisií, ale aj na pocity občanov EÚ z prejavov zmeny klímy a ich vlastné kroky v každodennom živote a udržateľné rozhodnutia.

Zelená ekonomika

Väčšia polovica respondentov zastáva názor, že prechod na zelenú ekonomiku treba zrýchliť (58 %) a 73 % Európanov súhlasí s tým, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy, ktorými sme dnes svedkami, sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu. Tri štvrtiny (75 %) Európanov súhlasia s tým, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám.

Zníženie emisií

Takmer deväť z desiatich Európanov (88 %) súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum, pričom zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050. 

Obnoviteľné zdroje energie

Bezmála deväť z desiatich Európanov (87 %) sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ vytýčila ambiciózne ciele v snahe zvýšiť mieru využívania energie z obnoviteľných zdrojov, a podobný počet respondentov (85 %) zastáva názor, že je dôležité, aby EÚ podnikla kroky na zlepšenie energetickej efektívnosti, napríklad, aby podnecovala ľudí inštalovať na svojich domovoch solárne panely, izoláciu alebo kupovať elektrické vozidlá. Sedem z desiatich respondentov (70 %) sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a byť pre EÚ ekonomicky výhodné.

Občania už podnikajú vlastné kroky v boji proti zmene klímy

Veľká väčšina občanov EÚ vo svojom každodennom živote už podniká individuálne kroky na boj proti zmene klímy (93 %) a vedome prijíma udržateľné rozhodnutia. Pri otázke, kto by mal prevziať zodpovednosť za boj proti zmene klímy, však občania zdôraznili potrebu ďalších reforiem, ktoré by mali prebiehať spolu s individuálnym úsilím, pričom poukázali aj na zodpovednosť národných vlád (56 %), EÚ (56 %) a podnikov a priemyslu (53 %).

Pociťujú občania EÚ hrozbu zmeny klímy?

V priemere sa vyše tretina Európanov cíti vystavená environmentálnym a klimatickým rizikám a hrozbám, pričom tento pocit má vyše polovica respondentov v siedmich členských krajinách, prevažne v južnej Európe, ale takisto v Poľsku a Maďarsku. 84 % Európanov sa zhoduje, že riešenie environmentálnych a klimatických problémov by malo byť prioritou pri zlepšovaní verejného zdravia. 63 % respondentov súhlasí s tvrdením, že príprava na dosahy zmeny klímy môže mať pozitívne dôsledky pre občanov EÚ.

Ako odpovedali v prieskume Slováci?

  • Zmena klímy je vážnym svetovým problémom pre 91 % opýtaných Slovákov.
  • 81 % respondentov zo Slovenska si myslí, že riešenie environmentálnych a klimatických problémov by malo byť prioritou pri zlepšovaní verejného zdravia.
  • 71 % Slovákov je presvedčených, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám.
  • 70 % zastáva názor, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu.
  • 63 % Slovákov sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a byť pre EÚ ekonomicky výhodné.
  • 72 % Slovákov podniklo za posledných šesť mesiacov opatrenia na boj proti zmene klímy.
  • 71 % respondentov sa snaží znížiť množstvo odpadu tým, že ho pravidelne triedi na recykláciu. Zároveň  sa 57 % Slovákov usiluje znížiť spotrebu jednorazových predmetov a 40 % nakupuje energeticky úspornejšie nové domáce spotrebiče.
  • Osem z desiatich Slovákov (80 %) súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum.
  • 43 % opýtaných si myslí, že treba urýchliť prechod na zelenú ekonomiku.
  • 49 % Slovákov hovorí, že sa cítia byť vystavení environmentálnym a klimatickým rizikám a hrozbám (napríklad požiare, záplavy, znečistenie či extrémne poveternostné podmienky).

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku