Koniec environmentálne klamlivej reklame? Európska komisia navrhuje prísnejšie pravidlá voči zavádzajúcim tvrdeniam

Jasnejšie informácie a väčšia istota v tom, že ak sa niečo predáva ako ekologické, je to aj skutočne ekologické. To je cieľom nového návrhu Európskej komisie, ktoré stanovuje kritéria proti environmentálne klamlivej reklame a zavádzajúcim tvrdeniam týkajúcim sa životného prostredia.

Prospech z toho budú mať aj podniky. Tie, ktoré vyvíjajú skutočné úsilie na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti svojich výrobkov, budú ľahšie rozpoznateľné. Takéto podniky sa zároveň nebudú musieť obávať nekalej konkurencie. Návrh tak pomôže vytvoriť rovnaké podmienky, pokiaľ ide o informácie o environmentálnych vlastnostiach výrobkov.

V štúdii Európskej komisie z roku 2020 sa zistilo, že 53,3 % preskúmaných tvrdení v EÚ bolo vágnych, zavádzajúcich alebo neopodstatnených a 40 % bolo nepodložených. Neexistencia spoločných pravidiel regulujúcich používanie dobrovoľných environmentálnych tvrdení spoločnosťami, vedie k environmentálne klamlivej reklame a vytvára nerovnaké podmienky na trhu EÚ na úkor skutočne udržateľných spoločností.

Spoľahlivé, porovnateľné a overiteľné informácie

Návrh sa zameriava na tvrdenia, ako napríklad: „tričko vyrobené z recyklovaných plastových fliaš“, „doručenie s kompenzáciou CO2“, „balenie vyrobené z 30 % recyklovaných plastov“ alebo „opaľovací krém šetrný k oceánom“. Zameriava sa takisto na riešenie problému veľkého počtu značiek, ako aj vytvárania nových verejných a súkromných environmentálnych označení. Vzťahuje sa na všetky dobrovoľné tvrdenia o environmentálnych vplyvoch, aspektoch alebo vlastnostiach výrobku alebo samotného obchodníka. Z jeho rozsahu pôsobnosti sú však vylúčené tvrdenia, na ktoré sa vzťahujú existujúce pravidlá EÚ, ako je environmentálna značka EÚ alebo logo ekologických potravín, pretože spoľahlivosť týchto regulovaných tvrdení už zabezpečujú súčasné právne predpisy. Z rovnakého dôvodu budú z jeho rozsahu vylúčené aj tvrdenia, ktoré budú upravené v pripravovaných regulačných pravidlách EÚ. 

„S environmentálnymi tvrdeniami sa stretávame všade: tričká šetrné k oceánom, uhlíkovo neutrálne banány, džúsy šetrné voči včelám, doručenie so 100 % kompenzáciou CO2 atď. Tieto tvrdenia sa však žiaľ príliš často uvádzajú bez toho, aby boli podložené dôkazmi alebo opodstatnené. To otvára dvere pre environmentálne klamlivé vyhlásenia a znevýhodňuje to tie spoločnosti, ktoré vyrábajú skutočne udržateľné výrobky. Mnohí Európania chcú svojimi nákupmi prispieť k udržateľnejšiemu svetu. Potrebujeme preto zabezpečiť, aby mohli uvádzaným tvrdeniam dôverovať. Týmto návrhom dávame spotrebiteľom istotu, že keď sa niečo predáva ako ekologické, je to aj skutočne ekologické,“ uviedol Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans.

Aby spoločnosti mohli uvádzať akékoľvek tvrdenia týkajúce sa vplyvu ich výrobku alebo služby na životné prostredie, budú musieť byť tvrdenia nezávisle overené a preukázané na základe vedeckých dôkazov. V rámci tejto vedeckej analýzy budú spoločnosti musieť identifikovať vplyvy na životné prostredie, ktoré sú skutočne relevantné pre ich výrobok.

Environmentálne značky

Návrh sa zaoberá aj environmentálnymi značkami. V súčasnosti existuje aspoň 230 rôznych značiek a existujú dôkazy, že to u spotrebiteľov vyvoláva zmätky a nedôveru. V záujme obmedzenia prílišného šírenia takýchto značiek sa budú nové verejné systémy označovania povoľovať len vtedy, ak boli vyvinuté na úrovni EÚ, a nové súkromné systémy sa budú povoľovať, len ak sú z hľadiska ochrany životného prostredia pokročilejšie než existujúce systémy. Na environmentálne označovanie sa vo všeobecnosti vzťahujú podrobné pravidlá: aj tieto značky musia byť spoľahlivé, transparentné a nezávisle overené a musia sa pravidelne preskúmavať.

Návrh smernice musí prejsť riadnym legislatívnym postupom a musí ho schváliť Európsky parlament a Rada.