Máte slabosť pre drahé šperky? Zistite spolu s nami, aké sú environmentálne problémy ťažby vzácnych kameňov

Predstavme si takýto scenár. Nachádzate sa na remeselnom trhu a prezeráte si miestne vyrobené šperky. Zbadáte roztomilý prsteň s trblietavým drahokamom a rozhodnete sa ho kúpiť. Robíte chybu?

Skutočnosťou je, že v dnešnom hyperglobalizovanom svete sa procesy na získavanie, prepravu a predaj energie, potravín, módy a technologických súčiastok dejú v takých obrovských rozsahoch, ktoré majú drastické dôsledky na životné prostredie a zainteresovaných ľudí. Ťažba zlata a drahých kameňov je jedným z najničivejších odvetví na svete. Môže kontaminovať pitnú vodu, zraniť pracovníkov a zničiť nedotknuté prostredie. Každý uskutočnený nákup tieto dopady ešte viac zhoršuje. Je čas pozrieť sa bližšie na skutočnú cenu drahokamov, ktoré nosíme.

Ako prebieha ťažba?

Vzácne kamene sa ťažia rôznymi spôsobmi, od neformálnej ťažby až po technické metódy, ktoré sú náročné na zdroje a energiu. Ťažba drahokamov pozostáva z ťažby nerastov vzácnych minerálov z hlbín Zeme kopaním hlbokých dier a oddeľovaním drahokamov od okolitej horniny. Odlišuje sa od ťažby vzácnych rúd, ako je uhlie a meď alebo fosílne palivá, pretože tieto zahŕňajú intenzívne používanie toxických chemikálií. Vo všeobecnosti je ťažba drahokamov „čistejšia“ z hľadiska chemického použitia.

Na ťažbu drahokamov sa používa viacero techník:

  • Povrchová ťažba: Táto technika, nazývaná aj „povrchové“ bane, sa používa na ťažbu drahokamov, ako aj kovových rúd, z relatívne plytkej pôdy kopaním dier, ktoré môžu byť veľké až niekoľko kilometrov a hlboké viac ako 150 metrov.
  • Aluviálna ťažba: Riečna ťažba zahŕňa ťažbu drahokamov z aluviálnych ložísk v častiach riek alebo jazier, kde sa tok spomaľuje alebo ohýba. V bývalých korytách riek sa niekedy hĺbia aj jamy. Ide o dlho používanú metódu ťažby napríklad na Srí Lanke, kde robotníci stoja v riekach s košmi.
  • Podzemná ťažba: Ide o kopanie tunelov hlbšie ako 10 metrov pod povrchom. Existujú rôzne typy podzemnej ťažby, medzi ktoré patrí komorovanie, razenie tunelov a blokové závaly.
  • Hlbokomorská ťažba: Táto metóda sa používa na ťažbu ložísk drahokamov na mori. Drahokamy sa získavajú z oceánskeho dna pomocou sietí, potápačmi, ktorí napríklad zbierajú mäkkýše produkujúce perly.

Negatívne vplyvy ťažby drahokamov na životné prostredie

Ľudské vykorisťovanie

Nútená a detská práca, je žiaľ bežným javom pri ťažbe drahých kameňov. Mnoho ťažobných operácií sa uskutočňuje v rozvojových krajinách, ktoré sú na náleziská drahokamov bohaté. Pracovníci sú často vystavení neregulovaným pracovným podmienkam a nízkej mzde. Okrem porušovania princípov spravodlivého obchodu existujú dokonca prípady, keď ťažba niektorých drahokamov financuje teroristickú činnosť, ako napríklad v prípade krvavých diamantov. Negatívne dopady ťažby na životné prostredie pociťujú aj komunity žijúce v blízkosti ťažobných lokalít, ktoré v dôsledku banskej činnosti trpia zvýšením znečistením ovzdušia a nedostatkom vody.

Kontaminácia vody

Kontaminácia vody je ďalším hlavným vedľajším účinkom získavania drahokamov. Proces ťažby často zahŕňa použitie toxických chemikálií, ako je kyanid, dusičnan amónny a vykurovací olej (ANFO), ktoré unikajú do blízkych vodných zdrojov. Ťažobné spoločnosti na celom svete bežne vypúšťajú toxický odpad do riek, jazier, potokov a oceánov. To môže viesť k život ohrozujúcim zdravotným následkom pre ľudí aj voľne žijúce živočíchy, vrátane  biotopov rýb, kontaminácie pitnej vody ako aj k narušeniu vodných ekosystémov.

Emisie uhlíka

Ďalším významným negatívnym vplyvom ťažby drahokamov sú emisie CO2. Používanie ťažkých strojov a zariadení pri banských operáciách sa zvyčajne spolieha na fosílne palivá, čo vedie k uvoľňovaniu skleníkových plynov do atmosféry. Okrem toho, preprava drahokamov z ťažobných miest ku koncovým spotrebiteľom prostredníctvom nákladných áut a lietadiel ďalej zvyšuje emisie skleníkových plynov. Podľa údajov International Gem Society sa na každý karát vyťaženého diamantu uvoľní 160 kg CO2.

Ničenie biotopov zvierat

Banské operácie často zasahujú do biotopov voľne žijúcich živočíchov a narúšajú ich citlivé pôvodné ekosystémy. Ťažobný priemysel má za sebou dlhú históriu ohrozovania prírodných oblastí, vrátane oficiálne chránených území. Takmer tri štvrtiny aktívnych baní a prieskumných lokalít sa prekrývajú s regiónmi, ktoré sú definované ako oblasti s vysokou ochranárskou hodnotou. Ťažba je hlavnou hrozbou pre biodiverzitu a pre tzv. „hraničné lesy“ (veľké plochy relatívne nenarušeného lesa). To môže viesť k premiestneniu zvierat, strate biodiverzity a k úplnému zničeniu prirodzených biotopov. V niektorých prípadoch môžu banské operácie dokonca viesť k vyhynutiu určitých druhov. Najmä z tohto dôvodu je pre tieto zásahy nevyhnutné začleniť programy obnovy životného prostredia a/alebo dekarbonizácie.

Nebezpečenstvo pre zdravie pracovníkov

Ohrozenie zdravia pracovníkov je ďalším hlavným etickým problémom v priemysle ťažby drahých kameňov. Účinky ťažby na ľudské zdravie zahŕňajú fakt, že baníci sú vystavení anorganickému olovu (čo okrem iného spôsobuje anémiu), mangánu a ortuti. Bolo dokázané, že to všetko vedie k negatívnym dopadom na zdravie v dôsledku dlhodobého vystavenia toxickým látkam, ktoré sa hromadia v tele. Neisté prostredie baní môže byť pre pracovníkov tiež bezprostredne nebezpečné. Riskujú zranenia pri pádoch, závaloch, nehodách na zariadeniach alebo dokonca výbuchoch. Neregulované pracovné podmienky môžu prevládať aj v malých banských lokalitách s obmedzeným prístupom k čistej vode, hygienickým zariadeniam, osobným ochranným pomôckam a k lekárskej starostlivosti, čo z dlhodobého hľadiska vedie k ďalším zdravotným problémom.

Má ťažba vôbec nejaké pozitívne účinky?

Ťažba vzácnych nerastov môže prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v miestnych komunitách. Niektoré ťažobné spoločnosti sa snažia prijať udržateľnejšie a zodpovednejšie postupy, ktoré môžu pomôcť zmierniť negatívne environmentálne a sociálne dopady. Tieto výhody však slúžia banským robotníkom, prevádzkovateľom baní a obchodníkom s drahokamami, zatiaľ čo sociálno-ekonomické a environmentálne následky ťažby majú ďalekosiahle dopady na širšiu komunitu. Všeobecne sa uznáva, že ťažbu budú vždy sprevádzať negatívne vplyvy a že to najlepšie, čo môžu hráči v drahokamovom priemysle urobiť, je čo najviac minimalizovať svoju stopu.

Čo s tým môžeme urobiť my?

Vybrať si alternatívy k neeticky ťaženým drahým kameňom. Napríklad dedičné šperky a drahokamy, drahokamy ťažené v malých prevádzkach, nákup od klenotníkov, ktorí otvorene zverejňujú pôvod svojich produktov, laboratórne drahokamy. Je na nás, spotrebiteľoch, aby sme udali tón smerovania odvetvia drahých kameňov. Keďže čoraz viac koncových používateľov požaduje etické možnosti, ako sú diamanty s nízkym obsahom uhlíka, k dispozícii sú už aj ďalšie alternatívy k ťaženým drahokamom. Väčšina odrôd vzácnych drahokamov môže byť vytvorená v laboratóriu, a tieto môžu byť dokonca čistejšie ako ťažené kamene, za výrazne nižšiu cenu. Samozrejme, je dôležité poznamenať, že nie všetky umelo vyrobené drahokamy sú nepochybne lepšie pre životné prostredie. Jedným zo spôsobov je napríklad skontrolovať, aký typ energie využíva poskytovateľ trvalo udržateľných drahokamov a zistiť, do akej miery je táto energia obnoviteľná alebo čistá.

Titulná obrázok zdroj: freepik.com