Dr. Oetker stanovuje nové a ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti

Spoločnosť Dr. Oetker zodpovedné a udržateľné konanie vníma ako súčasť samotnej podstaty firmy. Teraz svoje ambiciózne ciele zhrnula v Charte udržateľnosti. Okrem iného, chce spoločnosť Dr. Oetker dosiahnuť klimatickú neutralitu, obmedziť používanie plastov a zabezpečiť úplnú recyklovateľnosť svojich obalov. Spoločnosť investuje veľké sumy aj do nutričných profilov svojich výrobkov.

„Ako rodinná potravinárska firma s výrobnými a distribučnými spoločnosťami na všetkých kontinentoch sme si vedomí svojej veľkej zodpovednosti voči ľuďom aj prírode. Implementáciou Charty udržateľnosti podporuje spoločnosť Dr. Oetker vyvážený životný štýl našich zákazníkov, zabezpečuje spravodlivé a udržateľné podmienky v celom dodávateľskom reťazci a súčasne minimalizuje svoju ekologickú stopu. Zostávame verní našej najsilnejšej stránke – vyrábať kvalitné potraviny udržateľným spôsobom s výbornou chuťou a ponúkať svojim zákazníkom stále vhodnejšie riešenia ich potrieb v rámci sortimentu Dr. Oetker,“ hovorí Dr. Albert Christmann, predseda predstavenstva spoločnosti Dr. Oetker.

Tri základné piliere Charty udržateľnosti

Práce na Charte udržateľnosti, ktoré  zahŕňajú celkom 27 projektov, začali v roku 2020. Charta zastrešuje medziodborové tímy, ktoré pracujú na dosahovaní ambicióznych cieľov udržateľnosti. Jednotlivé ciele sú priradené trom základným pilierom: Our Food (Naše potraviny), Our World (Náš svet) a Our Company (Naša spoločnosť).

Our Food sa zameriava na prístup, ktorý našim zákazníkom umožní viesť udržateľný životný štýl zameraný na zdravie. Spoločnosť Dr. Oetker okrem iného posilní svoje súčasné aktivity a bude pokračovať vo vývoji zdravších potravín. Do roku 2025 chce firma takisto optimalizovať nutričné profily svojich výrobkov a napríklad až o 20 % znížiť používanie cukru, soli a tukov.

Our World spája všetky činnosti, ktorými spoločnosť Dr. Oetker pozitívne ovplyvňuje sociálny a environmentálny dosah svojich firemných aktivít. Do roku 2022 dosiahne spoločnosť vo všetkých závodoch klimatickú neutralitu. Plytvanie potravinami, ktoré môže spoločnosť priamo ovplyvniť, bude do roku 2025 znížené o 25 %. Do toho istého roku by mali dosiahnuť aj recyklovateľnosť všetkých obalových materiálov. Spoločnosť tiež zasadne prispieva k redukcii plastového odpadu a ďalej plánuje zabezpečiť udržateľnosť svojich dodávateľských reťazcov – sociálnu aj ekologickú.

Our Company sa vzťahuje na zamestnancov spoločnosti Dr. Oetker. Spoločnosť je aj naďalej sociálny zamestnávateľ, zabezpečuje rovnosť a podporuje rozmanitosť. Spoločnosť zavedie nový systém riadenia zodpovedajúci medzinárodne uznávanej norme ISO 45001, ktorého cieľom je úplné zamedzenie pracovným úrazom do roku 2025.

Všetky ciele a doplňujúce informácie nájdete v angličtine na stránke www.oetker.com/sustainability

Zameranie na potreby zákazníkov

Pri vytváraní svojich cieľov spoločnosť Dr. Oetker pochopiteľne myslí aj na svojich zákazníkov.“ vysvetľuje Dr. Judith Güthoff, vedúca oddelenia Sustainability & Compliance v spoločnosti Dr. Oetker a ďalej dodáva: „Okrem našich vlastných presvedčení sú dôležitým faktorom pri stanovení cieľov v Charte udržateľnosti aj výsledky interných prieskumov a spätná väzba od našich zákazníkov. Spoločnosť Dr. Oetker sa vždy zameriavala na zákazníka. Je preto prirodzené, že chceme poznať jeho názor a zohľadniť jeho priania. V tomto kontexte je Charta udržateľnosti spoločnosti Dr. Oetker zároveň odrazom spoločenského vývoja, ktorého cieľom je zamerať naše konanie na ochranu klímy, dobré životné podmienky zvierat a rozmanitosť. Naše konanie zároveň odráža narastajúci záujem verejnosti o zdravie. Zákazníci o jedle viac premýšľajú a udržateľnosť stravy je pre nich neustále dôležitejšia.“