Do pilotnej osvetovej kampane o znečistení ovzdušia z dopravy v okolí škôl sa zapojilo 42 základných škôl a gymnázií

Projekt LIFE-IP – Zlepšenie kvality ovzdušia vyhlásil v novembri 2022 svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Výzva bola zameraná na informatívne meranie hladiny oxidu dusičitého v okolí škôl. Rodičia vezúci deti čo najbližšie ku škole majú významný podiel na individuálnej automobilovej doprave v okolí škôl. Práve tam sa znečistenie z dopravy kumuluje. Cieľom kampane bolo upozorniť na znečistenie ovzdušia v blízkosti škôl vplyvom dopravy. Do prvej výzvy sa zaregistrovalo celkovo 65 škôl, z nich odborná porota vybrala 42 škôl, ktoré sa zúčastnili osvetovej kampane.

Žiaci z vybraných škôl si prostredníctvom občianskej vedy vyskúšali rôzne aktivity. Jednou z nich bolo napríklad meranie koncentrácií oxidu dusičitého (NO2) pomocou certifikovaných pasívno-difúznych trubičiek. Merania uskutočňovali žiaci počas vyučovacích dní od 9. januára do 10. februára tohto roka vo všetkých samosprávnych krajoch. Výsledky meraní zaznačené do interaktívnej mapy nájdete na webovej stránke dnesdycham.sk. Na mape sú zaznačené všetky školy, ich protokoly s výsledkami, grafy a mapy so zaznačenou červenou a zelenou zónou, namerané priemerné mesačné hodnoty koncentrácií NO2, prevládajúci smer vetra a fotografie z miest, kde boli trubičky inštalované.

Okrem toho zaznamenávali priemerné teploty a tlak vzduchu a zapisovali aj rýchlosť a smer vetra. Tieto praktické skúsenosti im umožnia lepšie pochopiť súvislosti medzi zhustenou dopravou, zhoršenou kvalitou ovzdušia, rozptylom znečisťujúcich látok a meteorologickými podmienkami. Po uplynutí jedného mesiaca od umiestnenia trubičiek do exteriéru analyzovali výsledky z trubičiek vedci v odbornom laboratóriu v Holandsku. Tie boli posudzované aj za pomoci odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Manažéri kvality ovzdušia spracovali výsledky aj do protokolov pre jednotlivé školy. Namerané hodnoty koncentrácie NO2 predstavujú priemernú hodnotu za celé sledované obdobie. Pomocou trubičiek tak nebolo možné zaznamenať prípadné extrémne hodnoty, ktoré sa v určitých časových úsekoch mohli v danej lokalite vyskytnúť. Komplexnejšiu informáciu o stave kvality ovzdušia v uvedenej lokalite by pasívno-difúzne trubičky vedeli poskytnúť iba v prípade, ak by meranie prebiehalo celoročne s pravidelnou výmenou vzorkovačov každých 28 dní.

Extrémne hodnoty môžu zachytiť iba stanice Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) prevádzkované SHMÚ. Tie zaznamenávajú priebeh koncentrácií kontinuálne a zverejňujú sa každú hodinu priamo na stránkach SHMÚ. Na stránke dnesdycham.sk sa verejnosť rýchlym a prehľadným spôsobom cez „semafor“ nazvaný Index kvality ovzdušia (IKO) dozvie, aký je aktuálny stav kvality ovzdušia vo vybraných lokalitách na Slovensku spolu s odporúčaním, či je potrebné obmedziť aktivity vo vonkajšom prostredí.

Na mape okolia školy žiaci zároveň identifikovali tzv. červenú zónu, kde sa pravdepodobne kumuluje najviac znečistenia z dopravy a tzv. zelenú zónu, kde je predpoklad, že bude znečistenie minimálne. Všeobecne možno konštatovať, že čím väčší je rozdiel hodnôt medzi červenou a zelenou zónou, tým väčší je vplyv znečistenia ovzdušia spôsobeného dopravou.

Ambíciou informatívnej osvetovej kampane je, aby žiaci zapojení do kampane prezentovali výsledky svojich zistení pred spolužiakmi, rodičmi a zástupcami samosprávy. Práve poslanci miestnych a obecných zastupiteľstiev totiž ovplyvniť zmeny prístupu k dopravným riešeniam v rámci územných plánov. Znečistenie ovzdušia je voľným okom neviditeľné. Jeho zhmotnenie do konkrétnych čísiel a ich prezentácia pred zástupcami samospráv však môže pomôcť urýchliť zavedenie nevyhnutných opatrení zameraných na zvýšenie bezpečnosti detí aj z pohľadu zlepšenia kvality ovzdušia. Kľúčovým bude najmä postupné obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí školských zariadení v čase rannej a poobedňajšej špičky.

Pokračovaním spomínaných aktivít bolo vyhlásenie súťaže o najkreatívnejší plagát s posolstvom výzvy. Do súťaže sa zapojilo 24 z celkovo 42 zúčastnených škôl. Úlohu žiakov bolo spracovať do plagátu tému kvality ovzdušia, výsledky ich meraní a navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie v okolí ich školy. Tri najkreatívnejšie plagáty vybrali ľudia vo verejnom hlasovaní, o štvrtom víťazovi rozhodla odborná porota.

Zdroj: MŽP SR

Štyri ocenené kolektívy zapojené do súťaže získali od Ministerstva životného prostredia SR voľné vstupenky na návštevu jeho rezortných organizácií. Dvojica škôl, ktoré zvíťazili na základe hlasovania verejnosti a hodnotenia odbornej poroty boli pozvané na slávnostné podujatie, ktorého sa osobne zúčastnila ministerka kultúry Silvia Hroncová a minister životného prostredia Milan Chrenko. Po ukončení samostatnej výstavy budú diela vystavené aj v priestoroch úradov vyšších územných celkov po celom Slovensku. Plagáty spracované rôznymi technikami tak bude môcť vidieť čo najviac návštevníkov.

Znečistenie ovzdušia je hlavnou environmentálnou hrozbou pre verejné zdravie v Európe, vrátane Slovenska. Riziko ochorení, zapríčinených environmentálnymi faktormi, je väčšie práve u detí ako u dospelých. Navyše ochorenia z detstva ovplyvňujú aj zdravie v dospelosti.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR