Po Bratislave má svoju cirkulárnu mapu už ďalších 8 miest na Slovensku

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. Viac ako polovica z neho končí na skládkach. Míňame prírodné zdroje, v mnohých prípadoch neobnoviteľné, aby sme vytvárali nové produkty, pričom naša spotreba exponenciálne rastie. Denne vyhodíme tisícky produktov, čím plytváme zdrojmi, ktoré boli použité na ich výrobu.

Sme nastavení na tzv. lineárne hospodárstvo, v ktorom vezmeme prírodné zdroje – vytvoríme produkt – používaním znehodnotíme – a vyhodíme. Už z tohto zjednodušeného pohľadu je zrejmé, že takýto princíp nemôže dlhodobo fungovať.

Opätovné použitie a zdieľanie, opraviteľnosť, upcyklácia a vo finálnej fáze snaha o bezodpadovosť sú základnými piliermi obehového hospodárstva. Prechod na efektívne obehové hospodárstvo na úrovni nás jednotlivcov, výrobcov, ale aj na úrovni samospráv, uľahčujú viaceré nástroje, ktoré sú výsledkom práce odborníkov z rôznych organizácii.

Cirkulárna mapa ako nástroj obehového hospodárstva

Cirkulárna ekonomika sa snaží vytvárať služby a miesta, ktoré nám pomáhajú predchádzať vzniku odpadu: centrá opätovného použitia, opravovne, knižnice, komunitné kompostoviská, požičovne, bezobalové obchody. A práve cirkulárne mapy obsahujú zoznamy týchto miest významných pre cirkulárnu ekonomiku (obehové hospodárstvo), cieľom ktorej je odpad nevytvárať, ale naopak, využívať ho ako zdroj materiálu alebo energie. Táto mapa je návodom, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie.

„Mapa má pomôcť všetkým obyvateľom a návštevníkom jednotlivých miest nájsť možnosti, ako odpadu predchádzať a využívať služby zdieľanej ekonomiky,“ približuje nám cirkulárne mapy Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.


Prečítajte si tiež:
Do ktorých skupín o ekológii, zero waste, permakultúre, minimalizme a klimatických zmenách sa oplatí pridať sa?


Prvá cirkulárna mapa vznikla pre naše hlavné mesto Bratislavu a je výstupom podujatia WhatCity? Mesto bez odpadu, ktoré v roku 2019 zorganizovali občianske združenie Punkt a Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Podujatie sa venovalo téme cirkulárnej ekonomiky s cieľom poukázať na dôležitosť zodpovedného nakladania s odpadom a vyzdvihnúť riešenia, kedy sa odpad stáva znova zdrojom.

„Po zverejnení Cirkulárnej mapy Bratislavy sa nám ozvali ďalšie mestá, ktoré by chceli takúto mapu a tiež aj aktívni obyvatelia miest, ktorí by sa do toho chceli zapojiť. My sme vedeli, že bez financií takéto niečo nebude možné a tak sme v roku 2020 zahrnuli tvorbu ďalších máp do nášho grantu Nadácie Tesco. Vďaka tejto podpore sme mohli formovať tím, ktorý na mapách pracoval, pripravil všetky potrebné podklady, zberal dáta a na konci zapracoval do výsledných máp,“ upresnila Ivana Maleš.

Aktuálnosť máp zabezpečuje aj systém vytvárania samotných cirkulárnych máp, ktoré „vznikajú vždy s lokálnymi partnermi (samosprávy a neziskové organizácie, ktoré na území toho mesta sú aktívne). Lokálni partneri zberajú dáta podľa nami vytvorenej metodiky. Následne ich naša kolegyňa spracovala a nahodila do online podoby. Dáta priebežne dopĺňame a vymazávame, podľa toho či vznikajú nové miesta, alebo niektoré prevádzky zanikli, alebo sa presťahovali.“

Mestá, pre ktoré sú cirkulárne mapy dostupné


Prečítajte si tiež:
Nová kampaň vyzýva, aby sme pomocou zraku, vône a chute predchádzali plytvaniu potravinami


Zoznam miest sa bude rozrastať

Ideálnym stavom je mať cirkulárne mapy dostupné pre každé mesto na Slovensku. Každý z nás by si tak na mape vedel nájsť najbližšiu opravovňu obuvi či bicykla, krajčírku, bezobalový obchod, či zberné miesta. „Ozvali sa ďalšie mestá, ktoré by takéto mapy chceli mať. Ak budeme na to mať prostriedky, tak určite takýchto máp bude pribúdať. Naším cieľom ja, aby čo najviac obyvateliek a obyvateľov Slovenska aplikovalo princípy cirkulárnej ekonomiky v každodennom živote“, doplnila plány občianskeho združenia INCIEN Ivana Maleš.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
…a nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra, aby vám neunikli žiadne novinky